SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

Nog beter boeren in het Noorden

Pagina laatst geupdate: Versie aanmaaktijdstip 3 maanden geleden

Nog beter boeren in het Noorden

Nergens ter wereld is de grond zo vruchtbaar en is het klimaat zo geschikt voor boeren. Noord-Nederland is een topgebied voor landbouw en agrifood. Nu en in de toekomst. 

In Noord-Nederland werken onze boeren aan de omslag naar kringlooplandbouw. Dit doen we in netwerken waarin de hele keten meedoet. Een mooi voorbeeld is de noordelijke AgroAgenda waarin ondernemers, bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en noordelijke overheden samenwerken aan projecten die een krachtige impuls geven aan de ontwikkeling van een Biobased Economy. De tijd is rijp voor een nieuwe koers in de landbouw, een systeeminnovatie waarin economie, natuur en samenleving stevig zijn verankerd. Een goed economisch perspectief voor de landbouw is een essentiële randvoorwaarde voor de te maken transitie naar natuurinclusieve kringlooplandbouw.

Onze landbouw en voedselproductie zijn van grote betekenis voor de nationale economie en de leefbaarheid van plattelandsprovincies: de inrichting van het landschap, de natuur en de kwaliteit van bodem, lucht en grondwater. Het Noorden wil de komende jaren, ondersteund met Europese gelden uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, inzetten op innovatie, ecologische verduurzaming en vergroening. Dit zodat ook de leefbaarheid van de plattelandsprovincies er op vooruit gaat. 
 

Waar werken we aan?

Natuurinclusieve landbouw

Noord-Nederland wil een natuurinclusieve kringlooplandbouw realiseren. Verdere vergroening en ecologische verduurzaming van de landbouw.

Goed economisch perspectief 

Noord-Nederland wil een goed economisch perspectief voor de agrariërs, zodat zij gestimuleerd worden in de omslag naar verduurzaming.

Innovatie van de landbouw

 op landbouwbedrijven en de agribusiness wordt op een innovatieve wijze gewerkt aan waardevermeerdering van groene grondstoffen. 

Vitaal platteland 

de sector levert een positieve bijdrage aan de sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen op het platteland en de noordelijke natuur.

Afbeelding Europa

afbeelding

Waar werken we aan?

In Noord-Nederland wordt via het spoor van de natuurinclusieve kringlooplandbouw een transitie ingezet naar een structurele verduurzaming van de landbouw. Om deze transitie mogelijk te maken dient er zekerheid te zijn, op langere termijn. Hierbij is een gebiedsgerichte aanpak en bijbehorend transitiefonds voor de natuurinclusieve kringloop landbouw nodig.

Noord-Nederland wil een experimenteerregio blijven. Dit doen we door in diverse gebieden maatregelen te testen en maatregelen die werken (positief effect op ecologie en economie) verder uit te rollen. Hiermee wordt Noord-Nederland proeftuin en koploper voor de transitie naar een duurzame en vitale landbouw.

Europese Unie

De Europese Unie speelt een grote rol in het hedendaagse landbouwbeleid. De discussie over de vormgeving van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU na 2020 is begonnen. Mede als gevolg van de Brexit komt er druk te staan op de Europese begroting en daarmee ook op de omvang van het landbouwbeleid. Naast deze financiële uitdaging, vragen thema’s als verduurzaming, vergroening van de sector en klimaat aandacht. Het moderniseren van het GLB na 2020 is hiervoor noodzakelijk. 

Meer weten?

We vertellen u graag meer

Katinka Eetgerink

Adviseur Public Affairs

Neem contact op