Files? Het noorden geeft lucht

Pagina laatst geupdate: 1 week 4 dagen geleden

Files? Het noorden geeft lucht

Ons land slibt dicht. Op wegen en op het spoor. Willen we een totaal infarct voorkomen? Kijk naar het Noorden!

Sinds jaar en dag wordt zwaar geïnvesteerd in de infrastructuur van de Randstad, maar de problemen zijn alleen maar toegenomen. Het Noorden en haar Duitse achterland kunnen de druk op de grote steden verlichten. Bovendien wordt in Noord-Nederland volop geëxperimenteerd met verkeer en vervoer, infrastructuur en duurzame energie.

  Wat willen we bereiken?

  Snelle nationale en internationale verbindingen

  Infrastructuur kan niet alleen ondersteunend zijn bij economische ontwikkelingen, maar kan ook economische ontwikkeling versterken. Om die reden is het van belang dat Noord-Nederland door middel van goede en snelle nationale en internationale verbindingen verbonden is met de economische kernregio’s elders in het land. Substantiële tijdswinst is daarbij het streven. Hierbij denken we aan snelheidsverhogingen op het bestaande spoor tussen de Randstad en Noord-Nederland, optimalisering van de A28 tussen Amersfoort en Hoogeveen, het op orde brengen van de vaarweg Lemmer-Delfzijl en de vaarweg Meppel-IJsselmeer en verbetering van de grensoverschrijdende spoorverbindingen, Leeuwarden - Groningen - Bremen en Emmen – Coevorden – Nordhorn / Bad Bentheim

  mobi

  Uitbreiding

  Smart mobility rondom de steden

  Noord-Nederland werkt samen met het Rijk aan een integrale aanpak van mobiliteit. Door te investeren in hoogwaardig OV-verbindingen rondom steden wordt veel van de druk richting de steden verminderd. Door intensief samen te werken met bedrijfsleven en onderwijsinstellingen kan het gebruik van bestaande infrastructuur beter worden benut. Door te investeren in fietssnelwegen, deelfietssystemen, slimme fietsoversteken en experimenten met de Speedpedelec zorgen we voor veilig gebruik van de fiets door zo veel mogelijk reizigers.

  Smart mobility en bereikbaar platteland

  Noord-Nederland wordt een nationale proeftuin voor pilots met autonoom vervoer en innovatieve vormen van mobiliteit om de bereikbaarheid van het landelijk gebied te waarborgen. Hiervoor worden testen uitgevoerd met onder meer autonome voertuigen over weg, spoor en water en wordt een eerste concrete stap gezet op weg naar MaaS, Mobility as a Service. De komst van 5G is daarbij een randvoorwaarde. De Drone Hub Groningen Airport Eelde wil geleidelijk groeien als testlocatie om de ontwikkeling en toepassing van onbemande luchtvaart en autonoom vliegen te versnellen. Begin 2018 werd met Anders Benutten, Publiek Vervoer en de Hubs-realisatie de integratie doelgroepenvervoer-openbaar vervoer-particulier vervoer verstevigd.

  Verduurzaming goederenvervoer

  Noord-Nederland heeft een schakelfunctie tussen economische kerngebieden als de Randstad en Noord-Duitsland en de daarachter gelegen gebieden in Noord- en Oost-Europa. Om het vervoer over water optimaal te benutten, moeten de vaarroutes geschikt worden gemaakt voor grotere schepen. Tevens dient het goederenvervoer per spoor te worden gefaciliteerd. Onder andere in Groningen en Leeuwarden willen we actief experimenteren met bevoorrading van winkels en horeca in de binnenstad op een duurzame en milieuvriendelijke manier.

  Verduurzaming openbaar vervoer

  Om het openbaar vervoer per bus en trein uitstootvrij te maken, zijn forse investeringen nodig. Door te investeren in waterstof en nieuwe oplaadtechnieken wordt het in het busvervoer mogelijk om ook op de langere lijnen emissieloos te rijden. Daarnaast geldt dat het grootste deel van het regionale spoornetwerk van Noord-Nederland nog niet geëlektrificeerd is. Gezien de enorme investeringskosten voor elektrificatie zoekt Noord-Nederland nadrukkelijk naar alternatieve energiebronnen, waaronder waterstof. Het Mobiliteitsfonds moet naast investeringen in laadinfrastructuur voor bus en trein ook het gebruik van batterijen of waterstof op treinen mogelijk maken. Op deze manier kunnen innovaties sneller doorgevoerd worden en kan bespaard worden op het onderhoud. Indien de nieuwe uitstootvrije technieken in Noord-Nederland werken, kan dit ook in de rest van het land worden doorgevoerd.

  Wat hebben we nodig?

  • Een integraal verkeersbeleid: voorwaardenscheppend, innovatief, duurzaam
  • Voor toekomstig beleid niet het uitgangspunt nemen dat infrastructuur maatschappelijke activiteit moet volgen, maar dat kwalitatief goede infrastructuur economische activiteit opwekt.
  • Toekomstig infrastructuurbeleid richt zich op verduurzaming van infra via verdisconteren van Parijsdoelstellingen in punten NMCA  
  • Investeringen van het Rijk in smart mobility om het platteland leefbaar en bereikbaar te houden, bijvoorbeeld door het mee-ontwikkelen van open dataplatforms (fiets en publiek vervoer), Hubs, autonoom vervoer en het concretiseren van concepten als MaaS.
  • Het in te stellen Mobiliteitsfonds, vervanger van Infrastructuurfonds, ook beschikbaar stellen voor projecten Beter Benutten en Anders Benutten en inzetten voor investeringen in laadpunten voor duurzame bussen en treinen, regionale fietsroutes en mogelijkheden van stadsparkeren.
  • Optimaliseren vaarwegen: Afspraken met het Rijk over de uitvoering van de verbreding van de sluis Kornwerderzand tegelijk met aanpassingen aan de Afsluitdijk. Realiseren van afspraken met het Rijk over het opwaarderen van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl naar klasse Va, Oosterhamrikbrug en zeesluis Delfzijl.
  • Verlaging van de tarieven voor de gebruikskosten van het spoor voor het goederenvervoer. Dit gaat immers ten koste van personenvervoer op nu al krappe baanvakken.
  • Mogelijkheid om af te wijken van staatsteun en concessievoorwaarden voor investeringen in en pilotprojecten met duurzame mobiliteit en verruiming en aanpassing van weten regelgeving.
  • Fonds voor kennisinstellingen om Smartmobility te incorporeren.

  Slim & Groen

  De groei van mobiliteit, met name rondom de steden, is in toenemende mate een bedreiging voor het leefklimaat en voor de economische ontwikkeling van Nederland. De afgelopen jaren is ingezet op het verbeteren van de verbindingen tussen de steden in de Randstad. Maar de problemen, juist in de steden, zijn alleen maar toegenomen. Ringwegen lopen vol en rondom de stations zijn fietsenstallingen niet aan te slepen. Knelpunten zijn steeds minder het gevolg van één verkeersstroom en de oplossing ligt daarom vaak in het aanbieden van een mix van vervoerssystemen: de zogenaamde multimodale aanpak. Zo kan het systeem als geheel weer functioneren. 

  Noord-Nederland biedt de mogelijkheid om te experimenteren in die multimodale aanpak. Met een aantal compacte steden, een intensief stedelijk netwerk en een uitgestrekt buitengebied biedt het Noorden een ideale proeftuin om te experimenteren met de hele vervoersketen. Wat werkt in Noord-Nederland kan daarna opgeschaald worden naar de grotere steden in de Randstad.

  "Nederland is toe aan een reset waar het gaat om mobiliteit," zegt gedeputeerde Fleur Gräper. Noord-Nederland kan hierbij helpen. "Als gebied met zowel compacte steden en stedelijke gebieden als een dunbevolkt buitengebied, zijn we Nederland in het klein. De ideale plek om nieuwe zaken te testen en uit te proberen. Samen werken aan een slimme én groene multimodale aanpak waarmee we laten zien hoe steden en platteland ook in de toekomst bereikbaar blijven. Tegelijk werken we hierbij aan de klimaatdoelstellingen."

  Daarnaast is Noord-Nederland de duurzame energieregio bij uitstek. Om de doelstellingen van Parijs te halen, is het nodig om in de infrastructuur en het vervoer – verantwoordelijk voor 25% van het energiegebruik – een omschakeling te realiseren. Door de slimme oplossingen ook duurzaam te laten zijn, slaan we twee vliegen in één klap. Zo wordt gewerkt aan een duurzame mobiliteitsstrategie waar heel Nederland van kan meeprofiteren.

   

  Meer weten?

  We vertellen u graag meer

  Brechtje Turksma

  Adviseur Public Affairs

  Neem contact op

  SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

  Meer informatie