De circulaire regio

1 week 4 dagen geleden

De circulaire regio

De kernkwaliteiten van het Noorden geven ons een voorsprong op weg naar een groene toekomst. Het Noorden heeft de ambitie om de groenste regio van Nederland te worden en fungeert als vliegwiel naar een nationale circulaire economie. 

Circulaire principes sluiten naadloos aan op de bestaande noordelijke economie. Er komen steeds meer investeringen en groene bedrijvigheid los. Grondstofstromen uit sterke ketens als landbouw, chemie, bouw en afval worden benut voor ‘biobased’ producten en bedrijvigheid.  

Dit biedt milieuvoordelen en ondernemerskansen. Daarom integreert Noord-Nederland circulaire economie in al haar innovatiebeleid. Bedrijfsleven en kennisinstellingen werken samen aan kennisopbouw over circulaire economie. 

Wat begon als een kleine glanzende parel is uitgemond in een stevige Noord-Nederlandse beweging. De beweging wint aan vaart en op verschillende thema’s komen steeds meer projecten en investeringen los. Naast het in de toekomst leefbaar houden van onze aarde, levert dit veel en tot nu toe onbenutte ondernemerskansen op.

  Wat willen we bereiken?

  Grondstofstromenanalyse als basis 

  Noord-Nederland heeft een gedegen grondstofstromenanalyse gemaakt waarbij kansen voor de circulaire economie worden geïdentificeerd. Dit biedt kansen voor ketens op het gebied van chemie, landbouw, afval en de bouw. Bedrijven werkzaam in deze ketens zijn actief betrokken bij de uitvoering van het onderzoek.  

  Samenwerken 

  In Fryslân is door de provincie samen met regionale bedrijven de Vereniging Circulair Friesland opgericht. Inmiddels hebben ook kennisinstellingen en gemeenten zich aangesloten bij dit samenwerkingsverband. Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met Groningen en Drenthe waar vergelijkbare structuren worden opgezet.   

  Kennisopbouw 

  Samen met onze Noord-Nederlandse kennisinstellingen werken we aan de kennisopbouw over circulaire economie. We willen ook leren door te doen, bijvoorbeeld door te experimenteren op onze festivals. In het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie in Drenthe lossen studenten vraagstukken van ondernemingen op en werken aan circulaire businesscases. Denk ook aan het lectoraat Plastics en lectoraat Bodem van Stenden NHL. Zo ontstaat een dynamische leeromgeving die de vertaalslag van visie naar concrete projecten realiseert. Op deze wijze worden partijen bij elkaar gebracht die elkaar normaal moeilijk vinden en werken we aan circulair opgeleide medewerkers van de toekomst. 

  Het goede voorbeeld geven 

  Als overheden willen we het goede voorbeeld geven. Samen met gemeenten en waterschappen gaan we meer circulair inkopen om zo als launching customer circulaire initiatieven een kans te geven zich door te ontwikkelen.  

  Ambities 

  Noord-Nederland heeft de ambitie om de groene regio van Nederland te worden. Onze ambities op gebied van energie, groene landbouw, biobased als bouwstenen gekoppeld aan de circulaire economie zijn de basis voor deze vergroening.  

  Wat hebben we nodig?

  • Richt een circulair investeringsfonds van € 100 mln. in van waaruit initiatiefnemers kunnen worden ondersteund bij de realisatie van hun circulaire plannen.

  • Stimuleer het mkb om circulaire businessmodellen te ontwikkelen.

  • Betrek de noordelijke kennisinstellingen in de relevante routes van de Nationale Wetenschapsagenda om de kennisopbouw rondom circulaire economie te stimuleren.

  • Merk Noord-Nederland aan als experimenteerruimte binnen het programma Ruimte voor Regels of structureler in een te ontwerpen Wet Circulaire Economie.

  • Gebruik de regionale transitieagenda’s als basis bij de uitvoering van het Grondstoffenakkoord. 

  Living Foods Leeuwarden

  Meer weten?

  We vertellen u graag meer

  Brechtje Turksma

  Adviseur Public Affairs

  neem contact op

  SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

  Meer informatie