SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

De Noord-Nederlandse inzet Tweede Kamerverkiezingen 2023

Pagina laatst geupdate: 7 maanden 3 weken geleden

Een sterke regio voor een sterk Nederland

De aankomende verkiezingen zijn cruciaal voor Nederland. Voor een sterk Nederland zijn sterke regio’s nodig. Noord-Nederland helpt graag mee om de grote uitdagingen aan te gaan.

Daar is echter wel een correctie op het denken voor nodig. Te lang is er ten onrechte van uitgegaan dat het steunen van economisch sterke locaties zijn weerslag zou hebben op het hele land. Onderzoeken als ‘Elke Regio Telt’ constateren dat dit niet zo is. Integendeel - regionale verschillen vormen een probleem voor de nationale transities. Nu bestaat de kans om dit tij te keren.

Het volgende kabinet kan nu geven wat nodig is: langjarige investeringen om regionale verschillen teniet te doen, overal een adequaat voorzieningenniveau en brede welvaart creëren en investeren in een betere leefbaarheid in het gehele land. Een goede regionale spreiding op partijkieslijsten zorgt voor de belangrijke vertegenwoordiging vanuit de regio. Onderstaande thema’s zijn volgens Noord-Nederland onontbeerlijk voor de opgaven die er liggen.

Uitbreiding

Nabijheid van voorzieningen

Onderwijs in de buurt, het ziekenhuis dichtbij en voldoende toegang tot cultuur en voorzieningen. Het is nog niet voor elke regio even vanzelfsprekend. En dat terwijl onderzoeken als ‘Elke Regio Telt’ constateren dat een minimumniveau van voorzieningen noodzakelijk is voor regio’s om vitaal en leefbaar te blijven.

Het moet dus anders de komende jaren: Rijksinvesteringen in cultuur moeten evenredig over het land worden verdeeld. Nationale programma’s op het gebied van leefbaarheid dienen structureel te worden gemaakt én beter toegankelijk voor kleine kernen. Er dient kortom meer aandacht te zijn voor de voorzieningen en leefbaarheid in de regio. De inzet voor het nieuwe Meerjarig Financieel Kader dient gericht te zijn op het behouden van cohesiefondsen voor alle Europese regio’s. Met als doel: het verkleinen van de economische verschillen tussen regio’s en het stimuleren van het innovatief mkb.

Nabijheid betekent ook een overheid die met haar diensten dichtbij is om samen de uitdagingen op te pakken. Het Rijk dient in al haar beleidsvoornemens oog te houden voor de uitwerking op de regio. Tot slot sluiten we ons van harte aan bij de kabinetsreactie op ‘Elke Regio Telt’ van het Rijk, om de verbinding met de regio ’s te verstevigen en meer vanuit partnerschap samen naar de benodigdheden van elke regio te kijken.

Wij vragen

Wij vragen

 • Zet in op het opstellen van basisniveau van maatschappelijke basisvoorzieningen (zoals onderwijs, onderzoek,
  zorg, werk en cultuur) passend bij lokale behoeften en investeer structureel in de leefbaarheid van de regio.
 • Breng de overheid nabij met een spreiding van Rijksdiensten over het land en introduceer een toetsing van regionale effecten op voorgenomen Rijksbeleid. Pak beleid meer in partnerschap met de regio op.
 • Richt op het behoud van cohesiemiddelen in het MFK met als doel: het verkleinen van verschillen tussen regio’s en het stimuleren van het innovatief mkb.

Bereikbaarheid

Zonder goede verbindingen voorzien wij een verdere terugloop van voorzieningen en de leefbaarheid in onze regio. In dit licht dient er ook aandacht te zijn voor de beschikbaarheid van busverbindingen en OV-aanbod in de regio, met
name op het platteland.

Voor een goede regionale ontwikkeling is bereikbaarheid met andere landsdelen en richting Noord-Duitsland en Scandinavië essentieel.

Daarom blijven we inzetten op de realisatie van de Lelylijn en de Nedersaksenlijn. Ook zien we de noodzaak van extra
investeringen in de (bestaande) spoorverbindingen Zwolle-Groningen/Leeuwarden. ‘Elke Regio Telt’ toont het belang van stoppen met slechts kijken naar de meest winstgevende trajecten, maar verbindingen en bereikbaarheid te
beschouwen als voorwaarde voor een vitale en toekomstbestendige leefomgeving in het hele land.

Wij vragen

Wij vragen

 • Kijk vanuit een breder perspectief naar infrastructurele investeringen dan slechts de meest winstgevende: zie verbindingen als voorwaarde voor toekomstbestendige regio’s.
 • De inzet vanuit het Noorden voor verbetering van het bestaand spoor en de realisatie van de Lelylijn en Nedersaksenlijn dient gerealiseerd te worden, net als een toereikend OV-aanbod in de regio.
 • Investeer extra in knooppunt Meppel om de flessenhals weg te werken en zo de bereikbaarheid van het Noorden te garanderen.

Landbouw en regionale economie

Op een aantal thema's mag onze regio zich koploper noemen: zo zijn we de eerste Hydrogen Valley van Europa en lopen we voorop in de ontwikkelingen rondom de omslag naar een circulaire economie. Belangrijke thema's waar we nog veel verder in kunnen uitblinken en waarop we onze werkgelegenheid kunnen versterken. Hiervoor hebben we het Rijk als partner hard nodig: het is van groot belang dat de investeringen en ondersteuning vanuit het Rijk overeind blijven.

Het is nodig dat er aandacht is voor toereikende energie-infrastructuur, experimenteerruimte, opleidingen en hulp voor
financiële vraagstukken in relatie tot de energietransitie (o.m. waterstoftoepassingen) van het mkb. Daarnaast is
Noord-Nederland een landbouwregio, waarbij ook onze boeren een duurzaam toekomstperspectief verdienen.

Wij vragen

Wij vragen:

 • Het realiseren van regelluwe ruimtes voor Hydrogen Valleys en het ontwikkelen van een grensoverschrijdende Hydrogen Valley met Noord-Nederland en Nedersaksen om een schaalsprong op groene waterstof te stimuleren.
 • Het stimuleren van vaardigheden door (om)scholing en opleiding langs de hele waardeketen van de energietransitie, zodat ook het mkb goed is toegerust voor deze transitie.
 • Stimuleer circulariteit: er is duidelijkheid nodig rondom certificering en labeling van circulaire producten, onder meer voor circulaire bouw en circulaire kunststoffen.
 • Er is toekomstperspectief nodig voor de landbouw, waarbij rekening wordt gehouden met de omstandigheden van elke boer

Tot slot

Afsluitend sluiten we ons graag aan bij de kabinetsreactie op ‘Elke Regio Telt’: Het gaat pas goed in Nederland, als het overal in ons land goed gaat. Daarvoor is er een andere denkwijze nodig om tot het beleid voor de toekomst te kijken: niet langer gericht op sterker maken wat al sterker is, maar zorgen voor een Nederland waar het in alle regio’s goed gaat.

Wij hopen dat de politieke partijen samen met onze regio deze belangrijke transities kan stimuleren door ze tijdens de verkiezingen mee te nemen. Wij willen tot slot graag met een noordelijke Kansenagenda samen met het nieuwe kabinet aan de slag.

Sterke regio voor een sterk Nederland