SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

Onderwijs en Arbeidsmarkt

Pagina laatst geupdate: 1 jaar 8 maanden geleden

Onderwijs en Arbeidsmarkt

Het aantal banen in Noord-Nederland groeit. Maar vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zijn ook hier niet in evenwicht. Er blijven nu nog teveel mensen onnodig aan de kant staan. De regio heeft een oplossing ontwikkeld die werkt!

In Groningen, Drenthe en Fryslân hebben overheid, onderwijs en innovatieve ondernemers de handen ineen geslagen om de werkeloosheid terug te dringen. Samen zetten zij in op arbeidsparticipatie en scholing. Deze aanpak helpt om de ambities van het Kabinet waar te maken.

Wat willen we bereiken?

Noord-Nederland steekt de handen uit de mouwen. Toch staan er nog te veel mensen onnodig aan de kant en dat wordt alleen maar erger door de coronacrisis. We willen nog beter in staat zijn om mensen actief aan het werk te helpen en sneller kunnen anticiperen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De gefragmenteerde inzet van de toeleiding naar de arbeidsmarkt willen we vervangen door regionaal maatwerk. We zien hierbij een belangrijke rol voor centrumgemeenten en regionaal maatwerk van het UWV.

Om snel te kunnen anticiperen op transities en toekomstige uitdagingen is meer om-, her- en bijscholing nodig, ook van werkenden. De Scholingsalliantie Noord is een samenwerking waarin overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen gezamenlijk optrekken om scholing gemakkelijker en toegankelijker te maken.

In Noord-Nederland werken het wetenschappelijk onderwijs en het hoger- en middelbaar beroepsonderwijs intensief samen in de Universiteit van het Noorden. Samen willen we de economische- en innovatiekracht van Noord-Nederland volledig benutten en vergroten. Onze ambitie houdt niet op bij de grens, ook richting Noord-Europa kan de Universiteit van het Noorden een belangrijke impuls geven voor interregionale samenwerking.

Ook willen we dat de bestaande rijkswerkgelegenheid in het Noorden niet onevenredig wordt getroffen door efficiencydoelstellingen van de rijksdiensten. Kwetsbare gebieden en gebieden waar sprake is van krimp moeten worden ontzien. We willen juist dat het Noorden wordt herkend en erkend als een uitstekende locatie voor (semi-)rijksdiensten. Ons streven is dat bij nieuwe rijksdiensten en uitbreiding nadrukkelijk wordt gekeken naar vestiging in Noord-Nederland en dat Noord-Nederland meer dan evenredig profiteert van nieuwe rijksbanen.

A&O

Waar werken we aan voor een regionale aanpak die werkt?

  • Ruimte voor regionale maatregelen die het mogelijk maken passend werk te creëren voor alle inwoners door tussen sectoren te kunnen wisselen.
  • Versterking van de kwaliteit van het techniekonderwijs op het vmbo en een dekkend aanbod in de regio’s, passend bij de publieke opgaven van de regio zoals energie, landbouw, toerisme en recreatie.
  • Onderwijs zo goed mogelijk aan laten sluiten op de behoefte aan werk: stimulering van publiek-private samenwerking in de onderwijsketen.
  • Bevordering van grensoverschrijdend werken en diploma-erkenning met Duitsland.
  • Het regionaal en integraal beschikbaar maken van middelen voor een Leven Lang Ontwikkelen. Zo wordt een wendbare en weerbare arbeidsmarkt gerealiseerd die meer recht doet aan de problemen van de coronacrisis en daarna.
  • Investeringen in de Universiteit van het Noorden om de innovatiekracht van het Noorden te versterken en de economische kansen hiervan voor Nederland internationaal verder uit te bouwen. Hiervoor is een eerste investering van € 120 miljoen gewenst.
  • Investeringen in de begeleiding van mensen. Terugdraaien van de reductie van het reïntegratiebudget.
  • Een anticyclisch investeringsmodel voor de Participatiewet en het arbeidsmarktbeleid.
  • Het wegwerken van schotten tussen regelingen in de arbeidsmarkt. Op termijn een regeling voor de basis van de arbeidsmarkt.

Meer weten?

We vertellen u graag meer

Tom Bouma

Adviseur Public Affairs

Neem contact op

Publicaties en Downloads

Position Paper - LLO in Noord-Nederland doen we dat samen

Topics: Onderwijs & arbeidsmarkt