Onderwijs en Arbeidsmarkt

Pagina laatst geupdate: 1 week 3 dagen geleden

Onderwijs en Arbeidsmarkt

Het aantal banen in Noord-Nederland groeit. Maar vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zijn ook hier niet in evenwicht. Er blijven nog teveel mensen onnodig aan de kant staan. De regio heeft een aanpak ontwikkeld die werkt! 

In Groningen, Drenthe en Fryslân hebben overheid, onderwijs en innovatieve ondernemers de handen ineen geslagen om de werkeloosheid terug te dringen. Samen zetten zij in op arbeidsparticipatie en scholing. Het helpt om de ambities van het Kabinet waar te maken. 

  Wat willen we bereiken?

  We willen dat de bestaande rijkswerkgelegenheid in het Noorden niet onevenredig wordt getroffen door efficiencydoelstellingen van de rijksdiensten. Kwetsbare gebieden en gebieden waar sprake is van krimp moeten worden ontzien. We willen juist dat het Noorden wordt herkend en erkend als een uitstekende locatie voor (semi-)rijksdiensten. Ons streven is dat bij nieuwe rijksdiensten en uitbreiding nadrukkelijk wordt gekeken naar vestiging in Noord-Nederland en dat Noord-Nederland meer dan evenredig profiteert van nieuwe rijksbanen. 

   

  A&O

  afbeelding

  Wat hebben we nodig?

  Als provincies en centrumgemeenten willen we actief betrokken worden bij het maken van afspraken over leven lang leren en de voorgestelde invoering van een individuele leerrekening als scholingsregeling. Aandacht voor de regionale context is hierin belangrijk. In de regio zelf moet de scholing plaatsvinden.  

  • Ruimte voor regionale maatregelen, niet zijnde scholing, die het mogelijk maken voor de mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt passend werk te creëren. Bijvoorbeeld door het stimuleren van Social Enterprises of door uitkeringsgeld creatief in te kunnen zetten voor het creëren van nieuwe banen. 

  • In het kader van het Techniekpact Noord meewerken aan de goede besteding van de 100 miljoen euro per jaar voor een dekkend aanbod en versterking van de kwaliteit van het techniekonderwijs op het vmbo. Hiervoor gaan wij het bestuurlijk overleg in onze regio regisseren, zodat onderwijsinstellingen gezamenlijk tot een duurzaam bovenregionaal plan komen.  

  • Gesprekpartner zijn voor het Rijk om grensoverschrijdend werken en diplomaerkenning te bevorderen. 

  • Structurele financiering van de Grens Informatiepunten. Grensregio's zijn gedwongen om noodverbanden aan te leggen via Interreg financiering. 

  Meer weten?

  We vertellen u graag meer

  Job Barnhoorn

  Adviseur Public Affairs

  Neem contact op

  Publicaties en Downloads

  Position Paper - LLO in Noord-Nederland doen we dat samen

  Thema's: Onderwijs & arbeidsmarkt

  SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

  Meer informatie