SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

Het Noorden geeft energie

Pagina laatst geupdate: 1 jaar 10 maanden geleden

Het Noorden geeft energie

Noord-Nederland wil verduurzamen en bijdragen aan het nationale Klimaatakkoord en het Akkoord van Parijs. We willen hierbij gebruik maken van de kwaliteiten en bronnen die in Noord-Nederland beschikbaar zijn. In Groningen en Drenthe is dat de productie en toepassing van waterstof. In Fryslân is dat bijvoorbeeld aquathermie: warmte uit oppervlaktewater. In alle gevallen staat hierbij draagvlak en de beweging ‘van onderop’ centraal.

Wij willen een toekomstperspectief ontwikkelen voor de regio. Een toekomstperspectief dat nog duurzamer is dan het huidige, bijdraagt aan brede welvaart en die nieuwe werkgelegenheid creëert.

FACTS & FIGURES

Duurzame energie in Groningen
15%
Lokale energiecoöperaties in Friesland
64
Zonnepanelen op zonnepark Airport Eelde
63.196
Huishoudens dat van stroom kan worden voorzien vanuit park airport Eelde
6400

Koploperregio

Het Noorden is en blijft een koploperregio op het gebied van duurzame energie: qua aandeel hernieuwbare energie, aantal banen, maar ook qua innovaties en de implementatie hiervan en qua kennisinstituten. Bedrijfsleven, overheden en burgers zetten zich in om duurzame energie op te wekken en energie te besparen.

De fossiele gasvoorraad is eindig en de winning hiervan veroorzaakt aardbevingen in onze regio. Nut en noodzaak van de omslag van fossiele naar hernieuwbare energie worden hier het meest gevoeld. Er is breed draagvlak voor duurzame energieprojecten en er zijn de juiste systemen waarmee deze energietransitie tot stand kan komen. We ontwikkelen (financiële) instrumenten om de energietransitie van onderop te stimuleren. We werken ook hard aan het bouwen van betrokkenheid en participatie vanuit de hele samenleving.

afbeelding

Afbeelding

Hydrogen valley

Wij werken niet alleen aan een energieneutrale regio, maar ook aan de grootschalige productie van groene waterstof, opslagfaciliteiten van vooraden hernieuwbare energie en levering van groene waterstof aan de rest van Nederland. Hiermee leveren we als regio met bedrijfsleven en kennisinstellingen een belangrijke bijdrage aan de nationale energietransitie. Door landsgrensoverschrijdende projecten leveren we onze bijdrage aan de Europese Energie-unie en zijn we met recht de Hydrogen Valley van Europa.

Wat willen we bereiken?

Onze regio levert nu al ruim 20 procent van de duurzame energie van Nederland. Dat wordt door het Klimaatakkoord nog meer. We zijn de Europese voorbeeldregio waar hard gewerkt wordt aan de uitrol van de waterstofeconomie. We bouwen voort op de aanwezige infrastructuur en kennis van gas en werken aan een nieuw economisch perspectief.

We lopen hierbij tegen problemen aan waar de rest van Nederland later ook mee geconfronteerd wordt. Maar we hebben de oplossingen ook al. Groene waterstof wordt onze energiedrager, als opslag van windenergie en als grondstof voor de industrie. Onze inzet voor de ontwikkeling van een grootschalige waterstofeconomie draagt bij aan de Nederlandse economie. Het heeft een positief effect op de vestiging van bedrijven in Nederland.

Bol Blauw

Waar werken we aan voor een voorbeeldregio?

  • Aanwijzing van kavels voor grootschalige windparken op de Noordzee. Ruimte op de Noordzee voor realisatie van 10 Gigawatt. De ruimte die nodig is voor vergroening van de industrie is bijna nergens anders te vinden dan op de Noordzee.
  • De vormgeving van een nationale waterstofbackbone tussen het Noorden en de rest van het land en het buitenland, waardoor Nederland transformeert van een aardgasland naar een waterstofland.
  • Investeringen in de vergroening van de industrie door middel van innovatie-, maar vooral exploitatiesubsidies.
  • Aanwijzing van een noordelijke proeftuin, waarin wij bewijzen dat het kan.
  • Energiecoöperaties ondersteunen met geld en regelgeving, zodat lokaal eigendom echt lokaal eigenaarschap wordt.
  • Voortgaande investeringen in en slimmer omgaan met de centrale en decentrale energienetwerken.
  • Investeringen in kennisinstellingen die passen bij de nieuwe circulaire economie en energie.
  • Regelruimte en financiële instrumenten die lokale initiatieven in hun kracht zetten, zodat zij maximaal kunnen profiteren van de lusten en lasten van verduurzaming.
  • Een landelijke aanpak voor de lange termijn voor het capaciteitsprobleem op het elektriciteitsnetwerk, daarbij wordt ook gekeken naar kansen voor alternatieve vormen van energietransport en infrastructuur, waaronder waterstof. Daarnaast moeten decentrale energienetwerken versneld aangelegd worden, om zo kleine initiatieven, nieuwe zonne-energieparken en windparken te kunnen blijven bedienen.

Meer weten?

We vertellen u graag meer

Tom Bouma

Adviseur Public Affairs

Neem contact op