SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

Verslag bijeenkomst Regiegroep op 1 juli

Verslag bijeenkomst Regiegroep op 1 juli

Nieuwe voorzitter SNN 

Op 1 juli 2023 is het voorzitterschap van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland gewisseld. De Groningse Commissaris van de Koning René Paas draagt de voorzittershamer over aan de Drentse Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma. Het voorzitterschap rouleert iedere twee jaar.    

Een andere aanpak van regionaal beleid 

Op 27 maart is het rapport ‘Elke regio telt’ van de drie adviesraden verschenen. Zij concludeerden dat de regionale verschillen in brede welvaart groot zijn en toe nemen. Huidig rijksbeleid versterkt vooral regio’s die al sterk zijn. Zij adviseren het Kabinet om bij beleidskeuzes niet alleen de nadruk te leggen op economisch rendement, maar ook op de gevolgen van de samenleving en de leefomgeving in alle regio’s van Nederland.  

Op uitnodiging van de Regiegroep Noordelijke Samenwerking gaven Peter Wilms van de Raad voor Openbaar Bestuur en Godfried Bogaerts van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving een toelichting op het rapport. Hun aanbeveling was om als regio een Kansenagenda te maken van de regionale opgaven en te laten zien wat Noord-Nederland kan bijdragen aan de opgaven van Nederland.   

Noordelijke samenwerking en de Regiegroep  

Binnen Noord-Nederland wordt door de drie provincies en vijf gemeenten Assen, Emmen, Groningen, Leeuwarden en Súdwest-Fryslân flexibel samengewerkt op een aantal opgaventhema’s, onder andere op de ontwikkeling van de regionale economie, landbouw, circulaire economie, wonen, mobiliteit, cultuur en onderwijs en arbeidsmarkt. Dit gebeurt in samenwerking met het noordelijke bedrijfsleven en de kennisinstellingen, met als doel het realiseren van brede welvaart. Deze Iinhoudelijke ontwikkelingen in Den Haag en Europa, de voortgang op de noordelijke opgaven en de daaruit voortvloeiende lobbyinzet worden afgestemd in de Regiegroep Noordelijke Samenwerking. De SNN-voorzitter zit deze vergaderingen voor.