SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

Noord-Nederland: Economisch herstel begint in de regio

15 september 2020

Noord-Nederland: Economisch herstel begint in de regio

In de Troonrede ging de Koning in op de effecten van de coronacrisis op heel Nederland, waarbij Terschelling specifiek werd genoemd. Hij benadrukte de noodzaak om oog te houden voor herstel op de lange termijn, door middel van investeringen in “baanbehoud, goede publieke voorzieningen, een sterkere economische structuur en een schoner land nu en straks.” Noord-Nederland ziet hier een actievere rol voor de regio, omdat juist hier maatwerk kan worden verricht voor de regionale opgaven. Wij roepen het kabinet op om in de plannen voor 2021 ruimte te bieden aan differentiatie: sommige opgaven kunnen niet worden opgelost met standaard verdienmodellen.

Zoals Commissaris van de Koning in de provincie Fryslân drs. A.A.M. Brok, voorzitter van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, zegt:

Het afgelopen halfjaar hebben de Nederlandse samenleving en de Nederlandse economie zwaar geleden onder de gevolgen van Covid-19. Het is belangrijk dat de regio een actievere rol krijgt in de plannen voor economisch herstel, want juist in de regio maken wij het verschil.

 

Perspectief voor de toekomst: Leven Lang Ontwikkelen in de regio

De Koning noemde de grote weerslag van de coronacrisis op werk en arbeidsmarkt. In sommige sectoren valt het werk helemaal stil, terwijl elders juist meer vraag naar arbeidskrachten is. Overstappen naar ander werk komt steeds nadrukkelijker in beeld, en daarmee ook om-, her- en bijscholing. We vinden het positief dat het Rijk ziet dat scholing essentieel is voor een wendbare en weerbare arbeidsmarkt. Het Noorden heeft daarvoor de Scholingsalliantie Noord opgericht, waarin alle partijen van overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen gezamenlijk optrekken om scholing makkelijker en toegankelijker te maken. Bij deze integrale regionale benadering is het gewenst dat er eenduidig landelijk beleid komt voor Leven Lang Ontwikkelen, waarbij de regionale aanpak dient als uitgangspunt.

 

Investeren in infrastructuur: Snelle treinverbinding met het Noorden

In de regio staat de leefbaarheid onder druk, door krimp en onvoldoende kansen voor werkzoekenden. Ook de Randstad ervaart steeds meer problemen, door een overspannen woningmarkt en dichtslibbende wegen. Daarnaast zorgt de nieuwe werkelijkheid van thuiswerken ervoor dat wonen en werken steeds meer losgekoppeld zijn van elkaar. Door een schaalsprong met een snelle, robuuste treinverbinding tussen de Randstad en Noord-Nederland, verbinden we beide economische kernzones beter, vergroten we de leefbaarheid in beide regio’s en creëren we werkgelegenheid.

 

Klimaatnota aangekondigd: Kansen voor waterstof en circulaire economie

Bij het bouwen aan de groene industrie van de toekomst hebben waterstof en circulaire economie een cruciale rol. Onze voorloperpositie op beide gebieden leidt tot ontwikkeling van een kenniseconomie, die hoogwaardige werkgelegenheid en economische ontwikkeling met zich meebrengt. Ook levert het een concrete bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van Nederland voor 2030. Voor waterstof en circulaire economie verwachten wij steun en duidelijkheid, zodat we de mogelijkheden verder kunnen onderzoeken en uitbouwen. Dit draagt bij aan het nieuwe verdienmodel van Nederland en het is belangrijk dat hiervoor structureel voldoende middelen beschikbaar zijn, zoals het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Noord-Nederland is door de Europese Commissie en de Tweede Kamer aangewezen als hét gebied voor investeringen uit het Just Transition Fonds (JTF). Hiermee kunnen wij niet alleen de sociaaleconomische gevolgen van de energietransitie aanpakken, maar ook onze rol als voorbeeldregio op het gebied van energie verder uitbouwen. De Koning noemde in de Troonrede wederom dat Groningen een toekomstperspectief verdient.