SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

Reactie Noord-Nederland op Miljoenennota: 'Snel werk maken van ontwikkeling betaalbare en duurzame energie'

20 september 2022

Reactie Noord-Nederland op Miljoenennota: 'Snel werk maken van ontwikkeling betaalbare en duurzame energie'

Het kabinet heeft met Noord-Nederland gouden kansen in handen om de omschakeling naar duurzame energie te versnellen. Daardoor wordt het mogelijk om de klimaatdoelstellingen te halen en blijven bedrijven en huishoudens in de toekomst hopelijk niet meer kampen met torenhoge energierekeningen. 

Dat is de eerste reactie van Noord-Nederland op de Miljoenennota van het kabinet. Het Noorden is positief over de verhoogde ambities van het kabinet met Wind op Zee en de productie van groene waterstof, die vorige week al bekend werden.  

Het is van belang dat het Rijk samen met Noord-Nederland, de eerste Hydrogen Valley van Europa, optrekt om de ervaringen rondom duurzame energievoorziening verder te ontwikkelen.  Zo kan in grote stappen meer mkb, industrie en woonwijken in heel Nederland van het gas af en kunnen we versneld afscheid nemen van de huidige torenhoge energierekeningen. 

Het Noorden wil snel werk maken van duurzame, schone en betaalbare energie. “Noord-Nederland wil vaart maken”, zegt René Paas, voorzitter van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. “Wij verlangen van het kabinet dezelfde snelheid.” Hij ziet dat het kabinet stappen in de goede richting neemt. “Samenwerking en ondersteuning blijft nodig om de unieke positie van Noord-Nederland te benutten”. 

Energievoorziening en -betaalbaarheid 

De Troonrede was duidelijk: de huidige omstandigheden in de wereld leggen een grote druk op huishoudens en bedrijven ten aanzien van de beschikbaarheid en betaalbaarheid van energie.  Het kabinet maakt in haar plannen duidelijk dat het opschalen van betaalbare en duurzame energie belangrijk is voor het verlagen van de energielasten.  

Vorige week heeft Den Haag tijdens Prinsjesfestival kunnen zien dat de toekomst in het Noorden al is begonnen als het gaat om schone energievoorziening en landbouw. “Laten we samen met Rijk en regio’s de grote uitdagingen die voor ons liggen oppakken”, aldus Paas.   

Het Noorden zet op het gebied van duurzame energie al grote stappen. Er worden resultaten geboekt met waterstof en aquathermie: in Hoogeveen wordt hard gewerkt om een woonwijk op waterstof aan te sluiten en in Fryslân worden al tientallen bruggen bediend via het op aquathermie aangesloten circulaire Swettehûs. 

Perspectief voor de landbouw onderstreept 

De koning ging in de Troonrede ook in op het perspectief voor de landbouwsector. “De omslag naar kringlooplandbouw vraagt veel, maar biedt boeren perspectief op een goede toekomst en een fatsoenlijk inkomen.” 

Paas: “Het is goed dat deze Troonrede het belang van perspectief voor de sector onderschrijft”. Het Noorden werkt in een Regio Deal al nauw samen met de sector, landbouw- en natuurorganisaties, kennisinstellingen en het Rijk om duurzame en natuurinclusieve kringlooplandbouw te realiseren. Daarnaast werkt een groot aantal partijen in het innovatieprogramma ‘Fascinating’ samen aan hoogwaardige landbouw en voedselvoorziening. 

Verbinding en samenwerking essentieel voor realiseren woningbouwopgave 

De regering wil blijven samenwerken aan oplossingen voor vandaag en de toekomst voor allen. Kortom, in verbinding met elkaar op zoek naar oplossingen. “Maar in verbinding staan met elkaar betekent ook dat er tussen het Rijk en de regio in fysieke zin goede verbindingen moeten zijn” aldus Paas. De aangekondigde Nationale Woon- en Bouwagenda formuleert een ambitie van 900.000 nieuwe woningen tot en met 2030. Met het Deltaplan heeft Noord-Nederland eerder aangetoond een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan het terugdringen van het woningtekort en aan het vergroten van het toekomstige verdienvermogen van Nederland. 

Dat vraagt wel om een goede ontsluiting van het Noorden.  Hiervoor pleiten de noordelijke overheden en het bedrijfsleven voor de aanleg van de Lelylijn, de Nedersaksenlijn en het versnellen van het bestaande spoor.