SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

Noord-Nederland: "Meer vertrouwen in overheid door versterken verbinding met inwoner en regio"

Noord-Nederland: "Meer vertrouwen in overheid door versterken verbinding met inwoner en regio"

Vrijdag 30 april 2021 bood informateur Tjeenk Willink zijn eindverslag aan. De noordelijke overheden herkennen zich in het advies uit het eindverslag: de belangrijkste opgaven van Nederland moeten centraal staan. Wij zien hierbij twee uitdagingen: het verbeteren van het vertrouwen tussen inwoners en de overheid, en daarnaast het verbeteren van de verbinding tussen de Randstad en de regio’s. Wij doen een oproep aan de Tweede Kamer om voor het aanpakken van de grote problemen in Nederland vooral de kracht van de samenwerking met de medeoverheden te gebruiken.

Wij zien bij het herstel op de lange termijn ook verantwoordelijkheid en een actieve rol voor de regio's weggelegd, omdat juist hier maatwerk kan worden verricht voor de regionale opgaven. Wij kunnen als Noorden in de formatiefase een concreet aanbod doen om gezamenlijk als overheden te werken aan het uitbouwen van de Europese koploperspositie op groene waterstof en het op een duurzame, klimaatadaptieve en circulaire wijze realiseren van een kwart van de nationale woningbouwopgave.

Alle overheden moeten meedoen om het vertrouwen tussen inwoner en overheid te herstellen

Het advies van Tjeenk Willink is een belangrijke aanzet om te komen tot herstel van vertrouwen in de overheid. Voor de meeste mensen is er daarbij geen verschil tussen Rijk, provincie, gemeente of waterschap. Zij zien de overheid als één geheel. Herstel van vertrouwen tussen inwoners en overheid kan dan ook alleen gerealiseerd worden als alle overheden samenwerken. Opgaven doen zich voor op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau en dit vraagt om verstandig en op gelijke basis de krachten te bundelen. Niet hiërarchisch, maar horizontaal. Wij willen als regio Noord aan deze gezamenlijkheid uitdrukkelijk onze bijdrage leveren.  

Het slim verbinden van regionale oplossingen leidt tot een grotere nationale transitie

De belangrijkste opgaven moeten vorm krijgen in de regio: de verduurzaming van de energievoorziening, van een lineaire naar een circulaire economie, de digitalisering van het mkb en de transformatie van zorg naar gezondheid. Als daarbij nog gekeken wordt naar de ruimtelijke inpassing van nieuwe woningbouw en het herstel van de economie na corona, dan is het duidelijk dat de overheden dit gezamenlijk moeten realiseren. Met onder andere de bouwstenen voor het Deltaplan voor Noordelijk Nederland, de noordelijke AgroAgenda en het Noord-Nederlandse waterstofinvesteringsplan laten we als Noorden zien dat in de regio werk wordt gemaakt van het oplossen van nationale en Europese opgaven.

Noord-Nederland roept de Tweede Kamer op om voor de grote opgaven vooral de kracht van de samenwerking met de medeoverheden te gebruiken. Zet bij het economische herstel de kracht van de regio voorop. Ook de Europese Unie ziet bij het herstel van de economie een belangrijke rol weggelegd voor regio’s en vergroening. Aan dat gezamenlijke doel werken we graag mee. 

Commissarissen van de Koning in de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe,
Burgemeesters van gemeenten Groningen, Leeuwarden, Emmen en Assen, 
Dijkgraven van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa's, Vechtstromen, Drents Overijsselse Delta en Wetterskip Fryslân.  

Bekijk hier de brief aan dhr. Tjeenk Willink.

Bekijk hier de brief aan mevr. drs. Hamer