SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

Noord-Nederland in de EU: een sterke landbouwsector voor een sterk Europa

Noord-Nederland in de EU: een sterke landbouwsector voor een sterk Europa

Voor een sterke Europese Unie zijn sterke regio’s nodig. Noord-Nederland kan met haar kracht en expertise oplossingen aandragen voor de uitdagingen waar de EU voor staat. 

Deze week zijn bestuurders uit Noord-Nederland in Brussel om te spreken over belangrijke thema’s als energie, mobiliteit, circulaire economie en landbouw, tijdens de European Week of Regions and Cities (EWRC). In aanloop naar de Europese verkiezingen presenteert Noord-Nederland tijdens de EWRC haar verkiezingsinzet aan de EU. 

In deze inzet vertellen we de EU wat Noord-Nederland te bieden (en nodig) heeft. Deze week presenteren we iedere dag één van de thema’s uit onze inzet. Vandaag is dat het thema landbouw.

Landbouw Noord-Nederland: gezond voedsel uit gezonde bodems

In Noord-Nederland wordt tweederde van ons land gebruikt voor landbouw. Dit is van groot belang voor voedselzekerheid en -kwaliteit wereldwijd, evenals voor het behoud van de natuur, ons landschap en de leefbaarheid van onze regio. Het Noorden kijkt als volgt naar duurzame landbouw: gezond voedsel uit gezonde bodems van gezonde economische boerenbedrijven voor een gezond leven, niet alleen hier, maar in heel Europa.

Voedselzekerheid

Aangezien de bevolking blijft groeien, moeten we voedselzekerheid handhaven. Het is essentieel dat onze boeren in staat worden gesteld om duurzaam economisch rendement te behalen uit hun productie. In Noord-Nederland willen we het behalen van deze doelen combineren met het werken aan een landbouw die bijdraagt aan een gezonde en duurzame leefomgeving, waardevolle grondstoffen voortbrengt en daardoor verzekerd is van een goed toekomstperspectief.

Wat gebeurt er in Noord-Nederland?

In samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen een Regio Deal gesloten voor "Natuurinclusieve landbouw". In diverse gebieden in Noord-Nederland werken boeren onder uiteenlopende omstandigheden en uitdagingen. Het doel van deze aanpak is om maatwerk te bieden aan elke grondgebruiker, afgestemd op de natuurlijke omstandigheden in hun gebied. Het maatschappelijk belang vraagt meer duurzame (kringloop)producten. Boeren kunnen zelf het best inschatten welke maatregelen op hun grondgebied het gewenste effect hebben. De Europese landbouwstrategie moet ruimte aan deze kennis bieden.

Onze boeren hebben een unieke kans om bij te dragen aan koolstofopslag in de bodem via koolstoflandbouw. We streven naar koolstofopslag door maatregelen zoals niet-kerende grondbewerking, groenbemesters, verbeterde vruchtwisseling, gewasresten en akkerrandbeheer. Programma's zoals "Valuta voor Veen" dragen bij aan het verminderen van CO2-uitstoot in onze regio, door het grondwaterpeil te verhogen om veenoxidatie tegen te gaan.

Europa

Henk Emmens, gedeputeerde Groningen en bestuurlijk trekker Landbouw Noord-Nederland, heeft een duidelijke visie voor de samenwerking tussen Noord-Nederland en Europa: 

“Noord-Nederland wil samen met de EU werken aan een duurzamere toekomst voor de landbouw, waar voedselzekerheid, natuur, een duurzame financiële toekomst voor de landbouw en leefbaarheid hand in hand gaan. Gezond voedsel uit gezonde bodems voor een gezond leven, niet alleen hier, maar in heel Europa.”

Daarom vragen we Europees beleid om rekening te houden met de volgende punten:

  • In het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is flexibiliteit nodig. Dit betekent dat beleid ruimte moet bieden aan de specifieke omstandigheden van elke boer. 
     
  • Samenwerking tussen boeren, kennisinstellingen en overheden op verschillende niveaus is belangrijk om innovatie en duurzaamheid te bevorderen. Europees beleid moet (financierings)ruimte bieden om deze samenwerking te stimuleren.
     
  • De aanwezigheid van een sterke agrarische sector draagt bij aan veel meer dan alleen economische ontwikkeling. In Noord-Nederland en veel andere regio’s binnen Europa spelen boeren een cruciale rol in de leefbaarheid van de regio. Deze leefbaarheid moet een centrale plek krijgen tijdens de vorming van landbouwbeleid.

Wilt u meer lezen over de plannen van Noord-Nederland met betrekking tot landbouw en de EU?

Bekijk dan onze volledige verkiezingsinzet voor landbouw.