SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

Herziening Europees Transportnetwerk afgerond: Lelylijn officieel Europese spoorverbinding

Herziening Europees Transportnetwerk afgerond: Lelylijn officieel Europese spoorverbinding

Brussel – Vandaag heeft het Europees Parlement in een eindstemming definitief ingestemd met het toevoegen van de Lelylijn als belangrijke nieuwe spoorverbinding op het Europese spoornetwerk. De EU vraagt daarbij aan Nederland om de Lelylijn uiterlijk in 2050 te realiseren. Dat betekent dat Nederland hier ook voldoende middelen voor moet reserveren. Betere verbindingen met andere regio's zorgen voor een gezonde en zekere toekomst voor inwoners in Noordelijk Nederland. Vorige week werd juist bekend dat het demissionaire Kabinet in de Voorjaarsnota middelen vanuit de reservering voor de Lelylijn aan andere spoorprojecten wil besteden.

Gedeputeerde Matthijs de Vries, gedeputeerde voor de provincie Fryslân en voorzitter van de Noordelijke samenwerking Mobiliteit, reageert verheugd “Met dit besluit van het Europese Parlement wordt een ontbrekende schakel in de Europese verbindingen ingevuld. Met het toevoegen van de Lelylijn aan het TEN-T netwerk kan Noord-Nederland de rol als toegangspoort tussen West- en Noord-Europa nog beter vervullen. Zowel Noordelijk-Nederland als het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben zich ingezet voor het opnemen van de Lelylijn op de Europese spoorkaart”. 

Kies voor extra investeren in spoornetwerk Noordelijk Nederland

Tijdens de formatie zal het principebesluit over de Lelylijn en Nedersaksenlijn geregeld moeten worden. De Vries: “Het ‘weggeven’ van de indexatie op de financiële reservering voor de Lelylijn, zoals het demissionaire Kabinet voorstelt in de Voorjaarsnota, getuigt van een gebrek aan langetermijnvisie en staat haaks op besluitvorming in Europa. De aanpak van Zwolle-Meppel is zeer relevant en verdient financiering, maar om daar de reservering voor de Lelylijn voor in te zetten is ongepast en doet geen recht aan de grote opgave van de achterstallige investeringen in het spoornetwerk in Noord-Nederland”.

Europese Commissie ziet kansen noordelijke HSL-corridor

Tijdens de recente Europese spoordagen Connecting Europe Days riep de Europese Commissie nog op dat lidstaten moeten blijven investeren in nieuw spoor en betere internationale verbindingen, waaronder een corridor via de Lelylijn naar Bremen, Hamburg en Scandinavië. De landen ten noorden van Nederland investeren volop in nieuwe spoorverbindingen. Noordelijk Nederland roept het Kabinet op om ook te blijven investeren in nieuw spoor. Met de aanleg van de Nedersaksenlijn, een verbetering van de bestaande spoorverbinding met o.a. de aanpak van de flessenhals Meppel en de aanleg van de Lelylijn worden regio’s onderling - en Nederland internationaal - beter verbonden. En goede ov-verbindingen tussen regio's, steden, dorpen en gebieden versterken aantoonbaar de Brede Welvaart. Deze ambitie staat in het huidige regeerakkoord en is ook voor de lopende formatie door de regio ingebracht onder de titel ‘Deltaplan Noordelijk Nederland’. 

Toelichting:

In december 2022 spraken alle Europese lidstaten al steun uit voor het toevoegen van de Lelylijn aan het TEN-T netwerk en in april 2023 stemde het Europees Parlement, op initiatief van een groep Nederlandse, Duitse, Deense en Zweedse Europarlementariërs, hier ook voor. Ook onderschreef het EP het belang van het doortrekken van de Lelylijn naar de HSL-verbinding Hamburg/ Scandinavië.

In december 2023 werd een akkoord bereikt tussen de EU-lidstaten en het Europees Parlement, dat nog moest worden goedgekeurd door de lidstaten en door het Europees Parlement. Dat proces is, na de stemming van vandaag, volledig afgerond. Nu alle stappen in het Europese wetgevende proces zijn afgerond zal de nieuwe verordening in het EU-publicatieblad verschijnen en wordt het herziene TEN-T netwerk, met bijbehorende verplichtingen, van kracht. Dit betekent dat de komende jaren aanvragen kunnen worden gedaan voor Europese financiering voor verbindingen die op het TEN-T netwerk staan. Naast de Lelylijn zijn ook veel andere verbindingen in Noord-Nederland in eerder stadium al toegevoegd aan het netwerk. Dit geldt voor o.a. de spoorverbindingen Leeuwarden-Groningen en Zwolle-Emmen, voor de N33 en het Van Harinxmakanaal.

De provincies Fryslân, Groningen, Drenthe en Flevoland werken samen aan met het Rijk aan het Deltaplan Noordelijk-Nederland. De inzet vanuit Noordelijk Nederland voor de formatie kun u hier vinden.