SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

EU wil Just Transition Fund inzetten om strategische sectoren te beschermen

EU wil Just Transition Fund inzetten om strategische sectoren te beschermen

Zowel het Europees Parlement als de EU-lidstaten hebben hun akkoord gegeven aan het nieuwe “platform voor strategische technologieën voor Europa” (STEP). Daarmee is de oprichting van het nieuwe platform definitief en kan ook consequenties hebben voor Noord-Nederland.

STEP en JTF

Het nieuwe STEP-platform is bedoeld om de Europese autonomie op het gebied van strategische technologieën te versterken. Met dit platform wil de EU eigen strategische sectoren stimuleren en tekorten op de arbeidsmarkt binnen kritieke sectoren voorkomen. Om dit platform te financieren zal voornamelijk gebruik worden gemaakt van bestaande Europese middelen zoals Horizon Europe en het Innovatiefonds, maar ook van cohesiemiddelen, waaronder het Just Transition Fonds (JTF). Het JTF helpt regio’s om de overstap te maken van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare bronnen van energie, waarbij €330 miljoen voor onze regio – specifiek Groningen en Emmen - is aangemerkt. In onze regio wordt het JTF gebruikt om te investeren in nieuwe werkgelegenheid en in om- en bijscholing voor de banen in de energietransitie. Het leent zich daarom bij uitstek voor de doeleinden van het STEP-platform. De inzet van de Noord-Nederlandse bestuurders richting de Europese instellingen bij het STEP-platform was daarom gericht op het creëren van de juiste voorwaarden en benodigde flexibiliteit om het JTF gericht en efficiënt in te kunnen zetten. Dit heeft geresulteerd in nieuwe mogelijkheden om het JTF op korte termijn sneller te kunnen inzetten om de energietransitie te bewerkstelligen.

Herziening MFK

De oprichting van het STEP-platform vormde een onderdeel van de tussentijdse herziening van de meerjarenbegroting van de EU (Meerjarig Financieel Kader, MFK). Uit dit MFK worden fondsen gefinancierd die voor Noord-Nederland van belang zijn zoals het JTF, het fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Nu de herziening van het huidige MFK is afgerond gaat de aandacht naar de voorbereiding op het nieuwe MFK voor de periode 2028-2034. Noord-Nederland heeft reeds ideeën voor deze periode onder de aandacht gebracht van het Europees Parlement en de Europese Commissie. Benieuwd naar onze ideeën? Lees hier meer!