SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

Constructief overleg tussen Noord-Nederland en Rijk tijdens BO-MIRT 2023

Constructief overleg tussen Noord-Nederland en Rijk tijdens BO-MIRT 2023

Assen, 14 november 2023 - Op 6 november jl. vond het bestuurlijk overleg MIRT Noord-Nederland plaats. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) kijkt terug op een positief gesprek. De noordelijke delegatie heeft eensgezind een aantal punten naar voren gebracht bij de demissionaire minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Over diverse onderwerpen is afgesproken het overleg en de samenwerking te intensiveren met het oog op besluitvorming in 2024. 

Voor treinverbinding naar het Noorden heeft spoorknelpunt Zwolle-Meppel prioriteit 

De aanpak van het spoorknelpunt Zwolle-Meppel heeft op korte termijn de hoogste prioriteit voor de optimalisatie van de huidige treinverbinding van het Noorden. Het Rijk erkent het belang en de urgentie, en er is afgesproken om het overleg en de samenwerking te intensiveren. De demissionaire bewindslieden willen alle input gereed hebben zodat een volgend kabinet een besluit kan nemen. Daarnaast is er reeds toegezegde financiële steun voor een vierde spoorperron in Meppel.  

Bruggen en sluizen Noord-Nederland 

De vervanging van bruggen en sluizen op de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl is van groot belang voor de bereikbaarheid in Noord-Nederland. De minister heeft in het gesprek aangegeven dat hij in het bijzonder oog heeft voor de aanpak van de Friese bruggen. De minister wil daarom het proces zo veel als mogelijk versnellen, met bijzondere aandacht voor omgevingsmanagement. Daarnaast wordt door RWS planfase gestart voor het zeesluiscomplex Farmsum, waarbij ook gekeken wordt naar de toekomstbestendige vervanging. Over de Paddepoelsterbrug in Groningen is afgesproken dat Rijk en regio nog dit jaar (2023) een gezamenlijk beeld hebben van de oorzaken van het financiële tekort voor een nieuwe brug. 

Spoorverbinding Emmen - Rheine 

Het geschikt maken van het spoor voor een reguliere passagiersdienst vergt meer middelen dan eerder begroot. Noord-Nederland en het Rijk streven naar een gezamenlijke oplossing en zullen voor eind 2023 duidelijkheid verschaffen over de benodigde financiën. 

Overige onderwerpen 

Het BO-MIRT behandelde ook andere belangrijke onderwerpen. Zo heeft het Noorden aandacht gevraagd voor de negatieve effecten op de OV-bereikbaarheid van kabinetsplannen voor de Studenten Ov-kaart en gepleit voor meer Rijksinvesteringen in fietsinfrastructuur, met specifieke aandacht voor doorfietsroutes en de HRMK-spoorbrug. 

Noord-Nederland kijkt terug op een geslaagd BO-MIRT 2023 en blijft alert op de voortgang in de dossiers. 

BO MIRT 2023