SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

Noord-Nederland door de EC geselecteerd voor Europees Innovatie Partnerschap

17 mei 2022

Noord-Nederland door de EC geselecteerd voor Europees Innovatie Partnerschap

Op 17 mei wordt door de Europese Commissie, in samenwerking met het Comité van de Regio's, het Partnerships for Regional Innovation (PRI) afgetrapt. Noord-Nederland is door de Europese Commissie geselecteerd om mee te werken aan een effectieve aanpak van maatschappelijke opgaven.

Deze aanpak is in het bijzonder gelinkt aan de Greendeal, in samenhang met regionaal economische ontwikkeling. Het draait om het economisch en maatschappelijk voordeel halen uit transities, wat precies de kern is van de Noord-Nederlandse regionale innovatie strategie (RIS3). Noord-Nederland was één van de eerste Europese regio’s die zich bezig hield met dit onderwerp en we zijn trots om deze ervaring nu, samen met 38 andere voorloperregio’s, te delen met de Europese Commissie. 

Noord-Nederland als proeftuin

Noord-Nederland heeft de kenmerken van een gemiddelde Europese regio, wat onze regio tot een goede proeftuin maakt: wat hier is uitgevonden en wordt toegepast, biedt mogelijkheden voor heel Europa. Via het Partnerschap voor Regionale Innovatie kunnen we op basis van onze RIS3 verbindingen leggen met andere Europese regio's en ecosystemen. In het partnerschap wordt ook ingezet op het bundelen van regionale, nationale en Europese financiering. Voor het realiseren van brede welvaart in onze regio is deze vorm van maatwerk en gebiedsgerichte benadering van groot belang. 

Europees regionaal cohesiebeleid

Het initiatief is onderdeel van het Europese regionale cohesiebeleid. Uitgangspunt hierbij is een gebiedsgerichte benadering. In deze benadering wordt uitgegaan van het idee dat ieder gebied zijn eigen kenmerken heeft. Door deze verschillende uitgangssituaties is er passend beleid nodig. Europa ontwikkelt daarom instrumenten die aansluiten bij de uitgangssituaties. De doorontwikkeling van slimme specialisatiemethodieken, waarbij de koppeling wordt gemaakt met maatschappelijke opgaven, is hiervoor een belangrijke basis die in toekomstig cohesiebeleid zal worden ingebed. In Noord-Nederland zijn we bereid op basis van dit Partnerschap onze eigen strategie verder te ontwikkelen en aan te scherpen. Klaar voor de toekomst!

Toelichting op doel van PRI

Dit initiatief komt tegemoet aan de dringende oproep van de Europese Green Deal om de uitdagingen op het gebied van klimaatverandering en duurzaamheid aan te pakken, met oog voor sociale en regionale cohesie. 

De partnerschappen voor regionale innovatie zijn een complementaire benadering, die voortbouwen op positieve ervaringen met strategieën voor slimme specialisatie. Het initiatief heeft tot doel de coördinatie en de richting van het regionale, nationale en EU-O&I-beleid te verbeteren, om zo Europa's groene en digitale transities te implementeren en de innovatiekloof in de EU te dichten.

De partnerschappen worden stevig verankerd in het EU-beleidskader en ondersteunen de uitvoering van de Europese Green Deal, Horizon Europa, het cohesiebeleid en NextGenerationEU. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan instrumenten en bestuursmechanismen, die meerdere financieringsbronnen en beleidsmaatregelen mobiliseren. Op die manier kunnen regionale en nationale initiatieven worden verbonden met EU-initiatieven, voor een dubbele transitie en een grotere impact.